marek.ebiznes@gmail.com

Bank Pekao – Konto Przekorzystne Biznes z premią do 1000 zł

Zarabianie w Internecie

Bank Pekao – Konto Przekorzystne Biznes z premią do 1000 zł

Prowadzisz działalność? Mam dla Ciebie możliwość zdobycia premii do 1000 zł

Promocja „1000 zł premii dla firm” trwa od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Konto Przekorzystne Biznes to konto dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, z prowadzeniem, kartą i przelewami za 0 zł, a także z darmowymi wpłatami BLIK do bankomatów sieci Euronet i Planet Cash.

Za co możesz otrzymać premię do 1000 zł z kontem firmowym?

300 zł za samo otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes na selfie
200 zł za umowę na terminal płatniczy
200 zł za transakcje wymiany walut
300 zł za skorzystanie kredytu, pożyczki lub karty kredytowej Mastercard

Regulamin promocji: file:///Users/marekmac/Desktop/20200326_regulamin_promocji_1000-premii_dla_firm.pdf

Konto Przekorzystne Biznes, czyli konto firmowe dla mikroprzedsiębiorstw to:

0 zł za konto
0 zł za aktywne korzystanie z karty debetowej
0 zł za przelewy mobilne

Dla kogo jest ta promocja?

 1. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców – podmiotów krajowych (rezydentów), przez których w niniejszym
  regulaminie rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zwanych dalej
  „uczestnikami promocji”, którzy w okresie trwania promocji spełnią łącznie poniższe warunki:
  a) podpiszą z Bankiem umowę o rachunek rozliczeniowy Konto Przekorzystne Biznes, bankowość elektroniczną
  Pekao24 dla firm oraz kartę debetową Mastercard do tego rachunku;
  b) wyrażą zgody na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych)
  dotyczących Banku oraz podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących;
  c) wyrażą zgodę na przystąpienie do promocji i zaakceptują niniejszy regulamin.
 2. Z promocji wyłączone są podmioty, które posiadały w Banku rachunek rozliczeniowy w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do
  31 marca 2020 r.

ZASADY PROMOCJI

 1. Uczestnik promocji, otrzyma jednorazową premię w wysokości 300 zł za zawarcie umowy rachunku Konto
  Przekorzystne Biznes, jeśli spełni w czasie trwania promocji warunki wskazane w § 3 ust. 1 lit. a-c i otworzy rachunek
  poprzez:
  a) podstronę internetową Banku (online) lub
  b) bankowość elektroniczną Pekao24 (jeżeli również posiada konto osobiste w Banku Pekao S.A.) lub
  c) aplikację PeoPay lub
  d) infolinię Banku Pekao S.A. (Pekao Direct), (jeżeli również posiada konto osobiste w Banku Pekao S.A.)
  a następnie wykona:
  • przelewy do ZUS na kwotę min. 100 zł miesięcznie w trzech dowolnych miesiącach, w ciągu 6 miesięcy
  kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia rachunku oraz
  • min. 1 transakcję bezgotówkową na kwotę min. 100 zł kartą debetową Mastercard wydaną do nowo otwartego
  rachunku w terminie do 3 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia tego rachunku
  oraz
  • 1 przelew, inny niż do ZUS, przez aplikację mobilną PeoPay lub stronę mobilną m.pekao24.pl na kwotę min. 100 zł
  w terminie do 3 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia tego rachunku.
  Jeżeli uczestnik promocji próbował zawrzeć wspomnianą umowę online lub mobilnie, jednak umowa nie została
  zawarta w tych kanałach w wyniku negatywnej weryfikacji tożsamości uczestnika promocji przez system
  informatyczny Banku, ale została podpisana w oddziale Banku to warunek opisany w ust 1 a-d uważa się również
  za spełniony. Za moment spełnienia warunku określonego w § 3 ust. 1 lit. a uważa się wówczas datę podpisania
  umowy.
 2. Uczestnik promocji otrzyma jednorazową premię w wysokości 200 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy, jeśli spełni
  w czasie trwania promocji warunki wskazane w § 3 ust. 1 lit. a-c oraz zawrze z Bankiem umowę o terminal płatniczy, a
  następnie przyjmie w nim, przez 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu od otwarcia rachunku rozliczeniowego,
  płatności na kwotę min. 500 zł miesięcznie.
  Premia nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność w następujących branżach: biura turystyczne/
  podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje
  towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i
  amunicji (PKD, 25.40.Z).
 3. Uczestnik promocji otrzyma jednorazową premię w wysokości 200 zł za transakcje wymiany walut, jeżeli spełni w czasie
  trwania promocji warunki wskazane w § 3 ust. 1 lit. a-c oraz w terminie do
  3 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku wykona
  transakcje wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami w Banku Pekao S.A. na równowartość min. 20 000 zł.
 4. Uczestnik promocji otrzyma jednorazową premię w wysokości 300 zł za zawarcie pierwszej umowy o produkt kredytowy,
  jeżeli spełni w czasie trwania promocji warunki wskazane w § 3 ust. 1 lit. a-c oraz w terminie do 6 pełnych miesięcy
  kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a
  zawrze z Bankiem jedną z umów o produkt z bieżącej oferty Banku przeznaczony dla przedsiębiorców, o których mowa
  § 3 ust. 1:
  a) umowę kredytu na kwotę min. 20 000 zł;
  b) umowę pożyczki na kwotę min. 20 000 zł;
  c) umowę o kartę kredytową Mastercard z sumą limitów kart wydanych w ramach tej umowy na kwotę min. 20 000 zł.
 5. Każdy uczestnik promocji, po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej, może otrzymać łącznie do 1 000 zł
  premii.
 6. Premia zostanie wypłacona uczestnikowi promocji w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego:
  a) w zakresie warunków określonych w ust. 1 następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym wszystkie warunki
  zostały spełnione,
  b) w zakresie warunków określonych w ust. 2 i 3 następującego po trzech pełnych miesiącach kalendarzowych,
  następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku,
  c) w zakresie warunków określonych w ust. 4 następującego po sześciu pełnych miesiącach kalendarzowych,
  następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku
 7. Bank wypłaci premię na rachunek rozliczeniowy uczestnika promocji, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a.
 8. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą otrzymana premia podlega opodatkowaniu na
  zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.
  Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).
 9. Z tytułu świadczeń, o których mowa w ust. 1-4, na Banku nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób
  fizycznych określone we właściwych przepisach prawa podatkowego.
 10. Każdy z uczestników może skorzystać z promocji tylko raz.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.