marek.ebiznes@gmail.com

BNP PARIBAS – Premia do 290

Zarabianie w Internecie

BNP PARIBAS – Premia do 290

Pełną informacje o ofercie banku znajdziecie na stronie po kliknięciu przycisk

„Otwórz rachunek”

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Premia z Żabką” jest Hagen Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 60 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: premiazzabka@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Premia z Żabką”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie premiazzabka.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Hagen Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Premia z Żabką” trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.03.2021 r.

Nagrodami w promocji są: nagroda pieniężna w wysokości 50 zł oraz e-bon do sieci sklepów Żabka o wartości 20 zł („Pierwsza nagroda”), nagroda pieniężna w wysokości 100 zł („Druga nagroda”), nagroda pieniężna w wysokości 100 zł oraz e-bon do sieci sklepów Żabka o wartości 20 zł („Trzecia nagroda”). Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Pierwszą, jedną Drugą oraz jedną Trzecią nagrodę o łącznej wartości 290 zł.

1. W celu uzyskania Pierwszej nagrody należy łącznie:

I. Dokonać zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie premiazzabka.bnpparibasplus.pl, w tym złożyć oświadczenia wymagane do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 17.02.2021 r. do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31.03.2021 r.;

II. W terminie od dnia 17.02.2021 r. do 31.03.2021 r. złożyć wniosek o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj albo Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do Bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Premia z Żabką” („Regulamin Promocji”) oraz do dnia 14.04.2021 r. zawrzeć Umowę ramową w zakresie objętym ww. wnioskiem i Nadać PIN do Karty;

III. W kwietniu 2021 r. należy łącznie:

– wykonać min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacji mobilnej GOmobile),

– otrzymać Wpływ/y na łączną kwotę min. 500 zł.

2. W celu uzyskania Drugiej nagrody należy łącznie:

I. Spełnić warunki do uzyskania Pierwszej nagrody;

II. W maju 2021 r. należy łącznie:

– wykonać Transakcje Blik na łączną kwotę min. 200 zł;

– otrzymać Wpływ/y na łączną kwotę min. 1000 zł.

3. W celu uzyskania Trzeciej nagrody należy łącznie:

I. Spełnić warunki do uzyskania Drugiej nagrody;

II. W czerwcu 2021 r. należy łącznie:

– wykonać Transakcje Blik na łączną kwotę min. 300 zł;

– otrzymać Wpływ/y na łączną kwotę min. 1000 zł.

Promocja dotyczy osób fizycznych – konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie były posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminie promocji „Premia z Żabką”, jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.