marek.ebiznes@gmail.com

Premia za założenie konta w banku BNP Paribas

Zarabianie w Internecie

Premia za założenie konta w banku BNP Paribas

BNP PARIBAS – do 435 PLN

Warunkiem otrzymania każdej z ww. nagród w Promocji „ZłAPP premię” jest również posiadanie Konta Osobistego wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej w dniu przekazania każdej z nagród w Promocji. Wiadomość o przyznaniu każdej z nagród zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do 22 dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia ostatniego warunku do jej przyznania (w przypadku, w którym 22 dzień miesiąca wypada w weekend lub dzień ustawowo wolny to wiadomość zostanie wysłana w pierwszy dzień roboczy następujący po 22 dniu miesiąca). Wraz z wiadomością o zdobyciu Nagrody Bonusowej lub Pierwszej nagrody zostanie przesłana instrukcja przekazania numeru rachunku w celu jej wydania z adresu zlapppremie@promocja.bnpparibas.pl .

*Szczegółowe informacje o warunkach przyznania nagród oraz przetwarzania danych osobowych dostępne są w Regulaminie

** Ranking Przyjazny Bank Newsweeka – I miejsce w kategorii Bankowość Tradycyjna – październik 2022 r.

1Rejestracji w promocji „ZłAPP premię” można dokonać od dnia 12.07.2023 r. do osiągnięcia 9000 rejestracji, jednak nie dłużej niż do dnia 17.10.2023 r. Uczestnikiem Promocji „ZłAPP premię” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

2 Opłata za kartę debetową wynosi 0 zł, gdy:
a) Użytkownik Karty nie ukończył 26. roku życia,
lub
b) Użytkownik Karty:
• w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wykonał co najmniej trzy transakcje bezgotówkowe tą kartą oraz;
• zalogował się (co najmniej 1 raz) do systemu bankowości internetowej GOonline lub aplikacji GOmobile w poprzednim miesiącu kalendarzowym oraz,
• wyraził zgody na komunikację z nami w celach marketingowych w formie elektronicznej oraz telefonicznej.

3 Szczegóły dotyczące ubezpieczenia „Cyber pomoc” znajdują się na stronie https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/karty/karta-otwarta-na-eswiat

4 Brak opłat za granicą dotyczy wypłat w Euro, na terenie krajów EOG, z bankomatów Grupy BNP Paribas oraz w ramach Global Alliance. Lista bankomatów Grupy BNP Paribas i Global Alliance znajduje się tutaj. Brak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez Bank BNP Paribas. Niezależnie od opłat Banku BNP Paribas właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu. Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów Bank pobiera 3% wartości transakcji, min. 10 zł.

5 Transakcje dokonane Kartą Otwartą na Świat Mastercard są przeliczane na walutę rachunku (złoty) z zastosowaniem wyłącznie kursu przeliczenia waluty ustalonym przez organizację płatniczą Mastercard. Kurs jest udostępniany Bankowi przez ww. organizację i jest prezentowany na stronie internetowej Banku www.bnpparibas.pl. Rozliczenie transakcji następuje po kursie obowiązującym w dniu wykonania transakcji. Kurs przeliczenia waluty obcej – obowiązujący na dany dzień – jest prezentowany przez Bank od godziny 00.00 i obowiązuje dla wszystkich transakcji płatniczych wykonanych ww. kartą w tym dniu. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za przewalutowanie.

Taryfa prowizji i opłat

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „ZłAPP premię” jest Hagen Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 60 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: zlapppremie@promocja.bnpparibas.pl. Informacje o promocji „ZłAPP premię”, w tym Regulamin promocji „ZłAPP premię” („Regulamin”), dostępne na stronie bnpparibas.pl/zlapppremie, której administratorem jest Hagen Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „ZłAPP premię” trwa od dnia 12.07.2023 r. do osiągnięcia 9000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 17.10.2023 r.

1. W Promocji przewidziano następujące nagrody pieniężne, które zostaną przekazane poleceniem przelewu zgodnie z Regulaminem promocji: Nagroda Bonusowa w wysokości 55 zł, Pierwsza nagroda w wysokości 190 zł oraz Druga nagroda w wysokości 190 zł. Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę Bonusową, jedną Pierwszą nagrodę oraz jedną Drugą nagrodę o łącznej maksymalnej wartości 435 zł.

2. W celu uzyskania nagród należy:

 I. nie być stroną umowy ramowej rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu („Umowa ramowa”) w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej; 

 II. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zawarcie Umowy ramowej w Promocji nie być posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”); 

 III. dokonać zgłoszenia w Promocji w okresie od dnia 12.07.2023 r. do osiągnięcia liczby 9000 Rejestracji w Promocji, lecz nie później niż do dnia 17.10.2023 r. poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie bnpparibas.pl/zlapppremie w tym złożyć oświadczenia wymagane do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji; 

 IV. w terminie od dnia 12.07.2023 r. do dnia 17.10.2023 r. złożyć wniosek o zawarcie z Bankiem Umowy ramowej w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat („Karta”) oraz dostępem do Bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „ZłAPP premię”, oraz 

 V. do dnia 31.10.2023 r. zawrzeć Umowę ramową w zakresie objętym ww. wnioskiem i Aktywować Kartę; 

 3. Nagroda Bonusowa jest przyznawana Uczestnikowi, który spełnił wszystkie ww. warunki, przy czym zawarł Umowę ramową poprzez Aplikację GOmobile, w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez Wideoweryfikację. Nagroda Bonusowa nie jest przyznawana Uczestnikowi, który zawarł Umowę ramową w Promocji z zastosowaniem weryfikacji tożsamości za pośrednictwem kuriera. 

 4. W celu celu uzyskania Pierwszej nagrody należy łącznie spełnić warunki wskazane w pkt 2. powyżej (niezależnie od wybranego sposobu zawarcia Umowy ramowej) oraz w kolejnym miesiącu łącznie: 

 • zalogować się min. 4-krotnie do Aplikacji Mobilnej, przy czym w ciągu jednego dnia tylko jedno logowanie będzie uwzględniane do uzyskania Pierwszej Nagrody oraz 

 • wykonać Przelew/y za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja GOmobile) na łączną kwotę min. 350 zł oraz 

 • wykonać min. 3 Transakcje bezgotówkowe Kartą. 

 5. W celu uzyskania Drugiej nagrody należy łącznie spełnić warunki wskazane w pkt 4. powyżej oraz w kolejnym miesiącu: 

 • zalogować się min. 4-krotnie do Aplikacji Mobilnej, przy czym w ciągu jednego dnia tylko jedno logowanie będzie uwzględniane do uzyskania Pierwszej Nagrody oraz 

 • wykonać Przelew/y za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja GOmobile) na łączną kwotę min. 350 zł oraz 

 • wykonać min. 3 Transakcje bezgotówkowe Kartą. 

 6. Oraz być posiadaczem Konta Osobistego wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej w dniu przekazania każdej z nagród w Promocji.

Zasady spełniania warunków Promocji do uzyskania nagród wizualizuje poniższa tabela:

NagrodaWarunkiWypłata nagrodyWartość nagrody
BonusowaW lipcu: złożenie wniosku o Konto Osobiste za pomocą Aplikacji GOmobile,
gdzie weryfikacja tożsamości nastąpiła poprzez Wideoweryfikację oraz Aktywacja Karty
Sierpień 2023 r.55 zł
PierwszaW lipcu: złożenie wniosku o Konto Osobiste oraz Aktywacja Karty
W sierpniu:
– zalogowanie się min. 4-krotnie do Aplikacji GOmobile
– wykonanie Przelewu/ów na łączną kwotę 350 zł oraz
– min. 3 Transakcje bezgotówkowe Kartą
Wrzesień 2023 r.190 zł
DrugaWe wrześniu:
– zalogowanie się min. 4-krotnie do Aplikacji GOmobile
– wykonanie Przelewu/ów na łączną kwotę 350 zł oraz
– min. 3 Transakcje bezgotówkowe Kartą
Październik 2023 r.190 zł
BonusowaW sierpniu: złożenie wniosku o Konto Osobiste za pomocą Aplikacji GOmobile,
gdzie weryfikacja tożsamości nastąpiła poprzez Wideoweryfikację oraz Aktywacja Karty
Wrzesień 2023 r.55 zł
PierwszaW sierpniu: złożenie wniosku o Konto Osobiste oraz Aktywacja Karty
We wrześniu:
– zalogowanie się min. 4-krotnie do Aplikacji GOmobile
– wykonanie Przelewu/ów na łączną kwotę 350 zł oraz
– min. 3 Transakcje bezgotówkowe Kartą
Październik 2023 r.190 zł
DrugaW październiku:
– zalogowanie się min. 4-krotnie do Aplikacji GOmobile
– wykonanie Przelewu/ów na łączną kwotę 350 zł oraz
– min. 3 Transakcje bezgotówkowe Kartą
Listopad 2023 r.190 zł
BonusowaWe wrześniu: złożenie wniosku o Konto Osobiste za pomocą Aplikacji GOmobile,
gdzie weryfikacja tożsamości nastąpiła poprzez Wideoweryfikację oraz Aktywacja Karty
Październik 2023 r.55 zł
PierwszaWe wrześniu: – złożenie wniosku o Konto Osobiste oraz Aktywacja Karty
W październiku:
– zalogowanie się min. 4-krotnie do Aplikacji GOmobile
– wykonanie Przelewu/ów na łączną kwotę 350 zł oraz
– min. 3 Transakcje bezgotówkowe Kartą
Listopad 2023 r.190 zł
DrugaW listopadzie:
– zalogowanie się min. 4-krotnie do Aplikacji GOmobile
– Wykonanie Przelewu/ów na łączną kwotę 350 zł oraz
– min. 3 Transakcje bezgotówkowe Kartą
Grudzień 2023 r.190 zł
BonusowaW październiku: złożenie wniosku o Konto Osobiste za pomocą Aplikacji GOmobile,
gdzie weryfikacja tożsamości nastąpiła poprzez Wideoweryfikację oraz Aktywacja Karty
Listopad 2023 r.55 zł
PierwszaW październiku: złożenie wniosku o Konto Osobiste oraz Aktywacja Karty
W listopadzie:
– zalogowanie się min. 4-krotnie do Aplikacji GOmobile
– wykonanie Przelewu/ów na łączną kwotę 350 zł oraz
– min. 3 Transakcje bezgotówkowe Kartą
Grudzień 2023 r.190 zł
DrugaW grudniu:
– zalogowanie się min. 4-krotnie do Aplikacji GOmobile
– wykonanie Przelewu/ów na łączną kwotę 350 zł oraz
– min. 3 Transakcje bezgotówkowe Kartą
Styczeń 2024 r.190 zł

 Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz. 

 Pojęcia pisane wielką literą zdefiniowane są w Regulaminie Promocji. 

 Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz uzyskania nagród dostępne są w Regulaminie Promocji „ZłAPP premię” na stronie bnpparibas.pl/zlapppremie 

 Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł w całości wpłacony). 

 Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat) o którym mowa w Regulaminie promocji „ZłAPP premię” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Dodatkowe BONUSY

Zgarnij BONUS 50€ od LUNO


Next Block Expo w Warszawie!
z hasłem HAJSOHOLICY -20% Rabat


Ostatnie wpisy


Masz pytania?
Zapraszamy


Znajdź nas w Social media


Subskrybuj kanał Youtube


Dołącz na nasz Telegram

Dołącz do naszego Discorda

kliknij baner


Nota Prawna

Treść materiałów na kanale YouTube:  Marek Porwoł oraz artykułów, wszelkich tekstówprezentacjinagrań audio i video w domenie i subdomenachmarekporwol.pl mają wyłącznie charakter informacyjnoedukacyjnyNie stanowią „rekomendacji” i treści NIE są poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).r

Treści te mają charakter informacyjno- edukacyjny i są wyrazem moich osobistych poglądów. Niemniej jednak prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online. Nie stanowią one jednak porad inwestycyjnych.

Żadna z instrukcji i filmów przedstawionych NIE daje GWARANCJI zysku ani chociażby odzyskania wpłaconych pieniędzy. Pieniądze te NIE są gwarantowane ani przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani przez jakąkolwiek instytucję lub firmę. 

Także ja nie gwarantuje Ci ani zysku, ani odzyskania wkładu.Pamiętaj też, że żaden sposób na zarabianie pieniędzy etat, biznes tradycyjny, inwestycja, czy biznes online lub kryptowaluty NIE dają nigdy 100% gwarancji zarobku. Dlatego ja też takiej gwarancji Ci NIE dam!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *